STANOVY TERARISTICKÉ SPOLEČNOSTI PRAHA

1. NÁZEV A STATUS

Teraristická společnost Praha (dále jen TS) je dobrovolným sdružením
zájemců o teraristiku a herpetologii. Je nezávislou společností;
je však připravena integrovat se jako samostatný subjekt do celostátní
koordinační struktury teraristických společností.


2. CÍLE A ZÁSADY ČINNOSTI

2.1. TS sleduje svojí činností dva navzájem provázané hlavní cíle:
   - sdružování teraristů a herpetologů, vytváření přátelských
    kontaktů mezi nimi, předávání zkušeností, šíření nových
    poznatků, propagace teraristiky, osvětová činnost.
   - podpora chovatelské činnosti s důrazem na rozmnožování
    ohrožených a vzácných druhů.

2.2. Výdělečná činnost není cílem TS, nýbrž jen prostředkem k financování
činnosti odborné.

2.3. Práce TS se neobejde bez spolupráce s vivaristickými organisacemi
domácími i zahraničními, vydavateli teraristických periodik,
vědeckými institucemi a dalšími subjekty.

2.4. Členové TS dbají na dodržování zákonů o ochraně přírody.


3. ORGANISAČNÍ STRUKTURA

3.1. Činnost TS se řídí vůlí členů, vyjádřenou na valném shromáždění
nebo na setkání členů. Vedením TS pověřuje členstvo volený výbor.
Práci výboru kontroluje revisní komise. Organisační záležitosti jsou
projednávány tak, aby se šetřil čas členů při zachování zásad demokracie
a plné informovanosti.

3.2. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem, je svoláváno výborem
jednou ročně (v mimořádném případě častěji). Výbor zde předkládá
zprávu o činnosti a hospodaření v minulém období, je zde projednáván
plán činnosti na další rok. Jeho schválení vyžaduje souhlas většiny
přítomných členů. Valné shromáždění může měnit rozhodnutí výboru,
odvolávat členy výboru a volit nové 2/3 hlasů. Ve dvouletém
cyklu volí nový výbor. O jednání se pořizuje schválený zápis.

3.3. Shromáždění členů se koná zpravidla jako součást jiné akce
- přednášky, výstavy atp. Výbor zde ve stručnosti seznamuje členy 
s aktuálními problémy a ti se k nim vyjadřují. V nutných případech
hlasuje o sporných otázkách, může doplňovat výbor.

3.4. Revisní komise (RK) je volena většinou hlasů na valném shromáždění.
Podléhá pouze členské základně. Členové RK se mohou účastnit
schůzí výboru s hlasem poradním. RK kontroluje dodržování stanov,
plnění plánu činnosti a hospodaření výboru. Projednává odvolání
členů proti rozhodnutím výboru. Na valném shromáždění předkládá RK
revisní zprávu.

3.5. Výbor je volen většinou hlasů na valném shromáždění. Tvoří jej
předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a podle potřeby další členové
výboru. Všichni jsou vzájemně zastupitelní. Schůze výboru se konají
podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Svolává je předseda nebo
kterýkoliv člen výboru, který uvědomí ostatní a RK. Výbor odpovídá
za dodržování stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření TS.
Při hlasování ve výboru rozhoduje většina hlasů, v případě rovnosti
rozhoduje hlas předsedy. Ve styku se členy dává výbor přednost písemné
formě před dlouhými schůzemi. Funkční období výboru jsou 2 roky.


4. ČLENSTVÍ

4.1. Členem TS se může stát každý, kdo o to požádá, kdo souhlasí
s cíly TS a jehož přijetí schválí výbor.

4.2. Práva členů: - účastnit se všech akcí pořádaných TS
         - spolurozhodovat o činnosti TS, volit a být volen
          do výboru a RK
         - využívat výhod plynoucích z členství

4.3. Povinnosti členů: - platit včas členské příspěvky
            - dodržovat stanovy TS
            - dbát na dobré jméno TS.

4.4. Ukončení členství může nastat a) úmrtím
                  b) vystoupením písemně oznámeným
                  c) vyloučením.
Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí.

4.5. Člen může být vyloučen výborem pro nezaplacení členských
příspěvků ani po písemné urgenci, nebo pro hrubé porušení stanov.
Vyloučený se může odvolat RK.


5. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

5.1. Veškerý majetek, movitý i finanční, slouží výhradně k naplňování
cílů TS. Příjmy tvoří členské příspěvky, zisk z burz, výstav atp.

5.2. Výši členských přípěvků navrhuje výbor podle finanční situace
a schvaluje většinou valné shromáždění. Splatnost členských příspěvků
je vždy k 31. lednu.


6. ZMĚNY STANOV

Stanovy TS může změnit na návrh každého člena valné shromáždění,
souhlasí-li se změnou 2/3 přítomných členů.


7. ZÁNIK ORGANISACE

TS zanikne, jestliže - počet jejích členů klesne pod 10
           - rozhodne-li o tom 2/3 většinou valné shromáždění,
            svolané prokazatelně za tímo účelem.

V případě rozpuštění TS připadne její majetek organisaci, která bude
pokračovat v plnění cílů uvedených v 2.1. Konkrétní rozhodnutí záleží
na vůli valného shromáždění.